لیست آخرین قیمت یخچال فریزر

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال دودرب ال جی مدل GN-F702HLHU ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲ یخچال ساید 3 درب اینستاویو ال جی مدل GR X337CQAL X337 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
29 فوت
۳ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید دور این دور 29 فوت J327 مدل GR-J327CSBL ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
30
۴ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت GC-J247SLUV ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
30
۵ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
30 فوت
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 30 فوت مدل GC-J287SVUV ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GR-J259CLBV ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
302 لیتر
۸ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی مدل GA-B429SAQZ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
30فوت
۹ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی 30 فوت مدل GR-B872HLPL ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
31 فوت
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 31 فوت مدل GRX-334DPB ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
34 فون
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
423 لیتر
۱۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 423 لیتر مدل GR-X29FTQKL ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
446 لیتر
۱۳ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GC-F689BLCZ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
490 لیتر
۱۴ یخچال فریزر ال جی دو درب بالا و پایین مدل GR-M682GSHC ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
601 لیتر
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 25 فوت مدل GCJ-267PHL ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GC-X267PHS ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
601 لیتر
۱۷ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GR-X257CSAV ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
601 لیتر
۱۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیX961 مدل GSX961NSAZ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
630 لیتر
۱۹ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 630 لیتر مدل GR-F882HBHU ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
636 لیتر
۲۰ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHW ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
668 لیتر
۲۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 668 لیتر مدل GSJ760PZXV ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
705 لیتر
۲۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
709 لیتر
۲۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی نکست Next بنتلی مدل GR-J264DPM ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
889 لیتر
۲۴ یخچال فریزر ساید با ساید ال جی مدل GR-X31FTKHL ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۵ یخچال فریزر ساید بای ساید Door In Door ال جی J34 مدل GR-J34FTUHL ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
930 لیتر
۲۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ33FWCHL ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
دوقلو
۲۷ یخچال فریزر دوقلوی ال جیGC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 22 فوت سامسونگ RS68N8650SL ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
28 فوت
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت RS71مدل RS71R54011L ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
32
۳ یخچال ساید بای ساید 32 فوت سامسونگ مدل rh57j90407f ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
34
۴ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ RF858 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
40
۵ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت RR39M7310WW ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
484 لیتر
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید Z1 سامسونگ مدل RSA1ZTMG ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
501لیتر
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 501 لیتری مدل RS50N3913SA ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
510 لیتر
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5680SL ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
530 لیتر
۱۰ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ مدل RT53K6540SL ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
532 لیتر
۱۱ یخچال فریزر سامسونگ مدل RT75k6540sl ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
564 لیتر
۱۲ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF56N9040SL ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
602 لیتر
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5691B4 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
617 لیتر
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5411M9 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
620 لیتر
۱۵ یخچال فریزر 22 فوت(620 لیتر) بالا و پایین سامسونگ مدل RT62K7160SL ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
724 لیتر
۱۶ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ RR39/RZ32 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
768 لیتر
۱۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RH77H90507F ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو 24 فوت مدل GN168421X ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل FRS2211 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل 2611 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
510 لیتر
۱ یخچال فریزر هیتاچی 28 فوت مدل RV760PUK7K ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
527 لیتر
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید پاناسونیک مدل NR-BS60MS ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت بوش KAG90AI20 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
30 فوت
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 30 فوت مدل KAG80A404 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
32 فوت
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 32 فوت مدل KAG80A104 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
505 لیتر
۴ یخچال فریزر بوش بالا و پایین مدل KGN56VL304 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
522 لیتر
۵ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
588 لیتر
۶ یخچال فریزر دوقلوی بوش مدل KSV36VW3P / GSN36VW3P ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
604 لیتر
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAN60A40NE ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
500 وات
۱ آبسرد کن مجیک مدل تونگ یانگ WPU8900F ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
527 لیتر
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ 527 لیتر مدل RMB86111NX ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵