لیست آخرین قیمت یخچال فریزر

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال دودرب ال جی مدل GN-F702HLHU ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۲ یخچال ساید 3 درب اینستاویو ال جی مدل GR X337CQAL X337 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
29 فوت
۳ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید دور این دور 29 فوت J327 مدل GR-J327CSBL ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
30
۴ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت GC-J247SLUV ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
30
۵ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
30 فوت
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 30 فوت مدل GC-J287SVUV ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GR-J259CLBV ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
302 لیتر
۸ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی مدل GA-B429SAQZ ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
30فوت
۹ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی 30 فوت مدل GR-B872HLPL ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
31 فوت
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 31 فوت مدل GRX-334DPB ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
34 فون
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
423 لیتر
۱۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 423 لیتر مدل GR-X29FTQKL ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
446 لیتر
۱۳ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GC-F689BLCZ ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
490 لیتر
۱۴ یخچال فریزر ال جی دو درب بالا و پایین مدل GR-M682GSHC ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
601 لیتر
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 25 فوت مدل GCJ-267PHL ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GC-X267PHS ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
601 لیتر
۱۷ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GR-X257CSAV ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
601 لیتر
۱۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیX961 مدل GSX961NSAZ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
630 لیتر
۱۹ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 630 لیتر مدل GR-F882HBHU ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
636 لیتر
۲۰ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHW ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
668 لیتر
۲۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 668 لیتر مدل GSJ760PZXV ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
705 لیتر
۲۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
709 لیتر
۲۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی نکست Next بنتلی مدل GR-J264DPM ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
889 لیتر
۲۴ یخچال فریزر ساید با ساید ال جی مدل GR-X31FTKHL ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۲۵ یخچال فریزر ساید بای ساید Door In Door ال جی J34 مدل GR-J34FTUHL ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
930 لیتر
۲۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ33FWCHL ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
دوقلو
۲۷ یخچال فریزر دوقلوی ال جیGC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 22 فوت سامسونگ RS68N8650SL ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
28 فوت
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت RS71مدل RS71R54011L ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
34
۳ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ RF858 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
40
۴ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت RR39M7310WW ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
501لیتر
۵ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 501 لیتری مدل RS50N3913SA ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
510 لیتر
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5680SL ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
530 لیتر
۸ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ مدل RT53K6540SL ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
564 لیتر
۹ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF56N9040SL ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
602 لیتر
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5691B4 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
617 لیتر
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5411M9 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
724 لیتر
۱۲ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ RR39/RZ32 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو 24 فوت مدل GN168421X ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل FRS2211 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۲ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل 2611 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
510 لیتر
۱ یخچال فریزر هیتاچی 28 فوت مدل RV760PUK7K ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت بوش KAG90AI20 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
30 فوت
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 30 فوت مدل KAG80A404 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
32 فوت
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 32 فوت مدل KAG80A104 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
522 لیتر
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
588 لیتر
۵ یخچال فریزر دوقلوی بوش مدل KSV36VW3P / GSN36VW3P ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
527 لیتر
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ 527 لیتر مدل RMB86111NX ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲