لیست آخرین قیمت تلویزیون

لیست تازه ترین قیمت ال جی LG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
28 اینچ
۱ تلویزیون 28 اینچ ال جی اچ دی 28mt48vf ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
32 اینچ
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500BPTA ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ Full HD ال جی مدل 43LM5000 تولید 2020 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ550V ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ500 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43LV751H ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی اسمارت LK5730PVC ال جی 43 اینچ ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی اسمارت 43 اینچ LM6300 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
49 اینچ
۹ تلویزیون 49 اینچ ال جی LK5730PVC ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ651V ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۱ تلویریون ال جی فور کی 49 اینچ UK6300PVB ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۲ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ630V ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 49UN711C0ZB ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UN7340 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۵ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ 49UM7340 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7240 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ634V ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۸ تلویزیون ال جی فورکی 49 اینچ UK6450 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6470 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۰ قیمت تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۱ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UT661H0GA ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۲ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UK6400PVC ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
50 اینچ
۲۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ UK6300PVB ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ 50UM7340 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 50UN7340 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۶ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UM7300PLB ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۷ تلوبزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت 50UM7450 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
55 اینچ
۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل US660H0GD ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 55UN711C0ZB ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۰ تلویزیون تجاری ال جی 55 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 55UU640C ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۱ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6400PVC ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۲ تلویزیون ال جی فورکی 55 اینچ UK6450 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینج UK6100PVA ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۴ تلویریون ال جی فور کی 55 اینچ UK6300PVB ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت55UM751 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55UK6470 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۷ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7450 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت 55UM7100 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UJ634V ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ UJ651V ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7090 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۲ تلویزیون 55 ابنچ ال جی فورکی اسمارت55UN7300 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7340 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7400 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7100 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۷ تلویزیون 55 اینچ فورکی اسمارت ال جی 55UK6750 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UJ670V ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 55UN8060 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7660 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۱ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 55NANO79 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano80 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۳ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت55 اینچ SK7900PVB ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۴ ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM8600 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۵ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SM8100 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۶ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM9000 ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۷ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ B7V ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano90 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵۹ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی OLED C9 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
65 اینچ
۶۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 65UN711C0ZB ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶۱ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت65UM751 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 65UN8060 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7340 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶۵ تلویزیون ال جی فور کی 65 اینچ UK6400PVC ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶۶ تلویریون ال جی فور کی 65 اینچ UK6300PVB ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UK6100 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ634V ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7380 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ651V ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7450 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UJ670V ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UM7660 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۴ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 65NANO79 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano80 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۶ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SK7900PVB ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۷ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ800V ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۸ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SM8100 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano86 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65SM8600 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸۱ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی OLED C9 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
70 اینچ
۸۲ تلوبزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UM7450 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸۳ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UM7380 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸۴ تلویزیون ال جی 70 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 70UN7380 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70UK7000PVA ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UJ657T ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
75 اینچ
۸۷ تلویزیون75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75um7180 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸۸ تلویزیون ال جی 4K اسمارت 75 اینج UM7580 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸۹ تلویزیون ال جی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75UN7180 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۹۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75NANO79 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۹۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت مدل SM8610 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۹۲ تلویزیون نانوسل 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 75SM8600 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴

لیست تازه ترین قیمت سونی SONY در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سونی اچ دی HD مدل R300E ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
40 اینچ
۲ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W650D ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD مدل R350E ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
43 اینچ
۴ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 43 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۵ تلویزیون سونی فول اچ دی 43 اینچ KDL-W660F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۶ تلویزیون سونی فورکی 43 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۷ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۸ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X8500G ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
49 اینچ
۹ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X8500G ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۰ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۱ تلویزیون 49 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W800G ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۲ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۳ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۴ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۶ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
50 اینچ
۱۷ تلویزیون سونی فول اچ دی 50 اینچ KDL-W660F ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
55 اینچ
۱۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۹ تلویزیون سونی فورکی 55 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۰ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X9000F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۱ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۲ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۳ تلویزیون سونی 55 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X9000H ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۷ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55X8500G ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
65 اینچ
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲۹ تلویزیون سونی 65 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65X9000H ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳۰ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 65 اینچ X7500F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳۱ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 65 اینچ 65X9000F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳۲ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 65 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳۳ تلویزیون سونی فورکی اسمارت65 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳۴ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000G ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳۶ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8500G ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
75 اینچ
۳۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳۸ تلویزیون سونی 75اینچ 4K اسمارت مدل 75X8500G ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳۹ تلویزیون سونی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75X9000H ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۴۰ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75X9500G ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۴۱ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000G ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
85 اینچ
۴۲ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X8500G ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۴۳ تلویزیون سونی 85 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85X9000H ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۴۴ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X9500G ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۴۵ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷

لیست تازه ترین قیمت سامسونگ SAMSUNG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ مدل 32N5003AK ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 32 اینچ M5000 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ اچ دی N5000 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 32 اینج N5300 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ اچ دی اسمارت مدل T5300 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
40
۶ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ N5000 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ j5200 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ M5000 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۹ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ N5300 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
43 اینچ
۱۰ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 43 اینچ UA43N5000AK ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۱ تلویزیون فول اچ دی N5300 سامسونگ 43 اینچ ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۲ تلویزیون فول اچ دی 43 اینچ سامسونگ N5370 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۳ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل T5300 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۵ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 43 اینچ RU7100 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
49 اینچ
۱۶ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 49 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۷ تلویزیون فول اچ دی N5000 سامسونگ 49 اینچ ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۸ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 49 اینچ N5300 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۹ تلویزیون فول اچ دی 49 اینچ سامسونگ N5370 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۰ تلویزیون 49 اینچ منحنی Full HD سامسونگ M6500 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۱ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ RU7300 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۲ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ MU7350 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۳ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 49 اینچ NU7300 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۴ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فور کی اسمارت NU7100 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
50 اینچ
۲۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000U ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۶ تلویزیون سامسونگ فورکی 50 اینچ KU7000 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 50RU7105 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50NU7002 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۲۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7172 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8000U ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7170 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 50TU7100 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7100 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
55 اینچ
۳۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳۵ تلویزیون سامسونگ فورکی 55 اینچ KU7000 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU7072 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳۷ تلویزیون سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ NU7093 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳۸ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 55 اینچ NU7302 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۳۹ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 55 اینچ RU7100 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۰ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 55 اینچ NU7172 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ فورکی اسمارت NU7023 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7170 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7172 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7105 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 55TU7100 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7172 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۷ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 55 اینچ NU7300 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۸ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ MU7350 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۴۹ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ RU7300 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۰ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ NU7350 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000U ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 55RU7402 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ 55NU8000 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 55nu7400 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8072U ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ منحنی 4K اسمارت 2020 مدل 55TU8300U ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7400 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۵۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۶۰ تلویزیون سامسونگ کیولد 55 اینچ QA55Q60RAk ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۶۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل 55QN55Q60T ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۶۲ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۶۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q80R ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۶۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q80T ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
58 اینچ
۶۵ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 58TU7000 ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۶۶ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 58TU7100 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۶۷ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 58 اینچ RU7100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۶۸ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
65 اینچ
۶۹ تلویزیون 65 اینچ 4k سامسونگ مدل 65Q80T ۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۰ تلویزیون سامسونگ فور کی اسمارت 65 اینچ NU7100 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۱ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 65 اینچ RU7100 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7105 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65RU7172 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۴ تلویزیون ال ای دی 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65RU7170 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 65ru7090 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۷ تلویزیون سامسونگ فورکی 65 اینچ KU7000 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 65TU7100 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۷۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7172 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی فور کی اسمارت NU7300 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۱ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ 4k اسمارت مدل 65RU7300 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7400 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۳ تلویزیون سامسونگ فور کی 65 اینچ NU7400 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 65 اینچ 65NU8000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۷ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8072U ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۸ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 65 اینچ NU8500 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۸۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۹۰ تلویزیون کیولد 65 اینچ سامسونگ QA65Q60RAk ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۹۱ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65q67r ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۹۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل QN65Q60T ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۹۳ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۹۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q70R ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۹۵ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65Q75T ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
70 اینچ
۹۶ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 70TU7000U ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
75 اینچ
۹۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000U ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۹۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 75TU7100 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۹۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75RU7170 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۰۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7172 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۰۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 75RU7100 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۰۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8000U ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۰۳ تلویزیون ال ای دی 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8072U ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۰۴ تلویزیون کیولد 75 اینچ سامسونگ QA75Q60RAk ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۰۵ تلویزیون 75 اینچ کیولد سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70R ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۰۶ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
82 اینچ
۱۰۷ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU7000U ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۰۸ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU8000U ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۰۹ تلویزیون سامسونگ کیولد 82 اینچ QE82Q60RAT ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
85 اینچ
۱۱۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 85TU8000 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۱۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد QLED اسمارت 4K UHD مدل QE85Q60TUA ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲
۱۱۲ تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۲

لیست تازه ترین قیمت فلیپس PHILIPS در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6554 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۲ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6754 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6554 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۴ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6754 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۵ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus7304 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۶ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus8804 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۷ تلویزیون اولد 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55OLED854 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۸ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 55pus9435 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
58 اینچ
۹ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS7805 ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۱۰ تلویزیون 58 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 58pus6203 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۱۱ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS8505 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ ال ای دی فیلیپس 4K اسمارت مدل PUS7855 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۳
۱۳ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65pus6754 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65PUS7354 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۱۵ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 65PUS8555 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۱۶ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K اسمارت مدل 65PUS9435 ۵۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۱۷ تلویزیون اولد 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65OLED854 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
70 اینچ
۱۸ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 70PUS8535 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
75اینچ
۱۹ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 75PUS7354 ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹

لیست تازه ترین قیمت پاناسونیک PANASONIC در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک اچ دی HD مدل 32F336M ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت شارپ SHARP در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شارپ اچ دی HD مدل LE32185M ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۲ تلویزیون 32 اینچ شارپ HD مدل 2TC32BD1X ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۳ تلویزیون32 اینچ HD شارپ مدل 32LE280X ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
40 اینچ
۴ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40SA5500X ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۵ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40AE1X ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
42 اینچ
۶ تلویزیون 42 اینچ شارپ FULL HD مدل42BD1X سریBD1X ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
50 اینچ
۷ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت شارپ مدل 50ua6800x ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۸ تلویزیون 50 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 50AH1X ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۹ تلویزیون 50 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 50ae1x ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
60
۱۰ تلویزیون شارپ فور کی 60 اینچ UA6500X ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
60 اینچ
۱۱ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4K اسمارت مدل 60BK1X ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت شارپ مدل 65u5865 ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
70 اینچ
۱۳ تلویزیون70 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 70AH1X ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۴ تلویزیون70 اینچ شارپ 8k اسمارت مدل 70Ax1X ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت شیائومی XIAOMI در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شیائومی HDاسمارت مدل L32M5-5ASP ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
43 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI Tv 4S مدل L43M5-5ASP ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
65 اینچ
۴ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹

لیست تازه ترین قیمت توشیبا TOSHIBA در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ توشیبا اچ دی HD مدل 32s2850 ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
65 اینچ
۲ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K اسمارت 65u7950 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت هایسنس Hisence در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43B6000PW ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7100uw ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7300uw ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7206uw ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل a7120fs ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55b8000uw ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55u7wf ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۹ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55u8qf ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
58 اینچ
۱۰ تلویزیون 58 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 58A7100F ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
65 اینچ
۱۱ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۲ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 65A7100F ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۳ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65u7wf ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل u8qf ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
75اینچ
۱۵ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل b7500uw ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۶ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت 75u8qf ۳۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ایوولی Evvoli در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD مدل 32EV200DS ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۲ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD مدل 32EV100D ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ ایوولی فول اچ دی Full HD مدل 43EV100D ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۴ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل 43EV200DS ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
58 اینچ
۵ تلویزیون 58 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 58ev200us ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹