لیست آخرین قیمت ماشین ظرفشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1452WF ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1444SF ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره D1464CF ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی DFB512FP ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی مدل DFB512FW ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره 425 مدل DFB425FP ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره مدل DFB425FW ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DFB325HS ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60M9530FS ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FS ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60H5050FS ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FS ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M6050FW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FS ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FW ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FW ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M9530FW ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320B ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320S ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320W ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420W ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420S ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره مدل DFN28422S ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28422W ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN16421W ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN26420S ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN26420W ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
15 نفره
۱۱ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN38530W ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
13 نفره
۱ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MW10M ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MI10M ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MI04E ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS68TI20M ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره SMS88Ti36E ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
13نفره
۶ ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46NW01D ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
14 نفره
۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NW01B ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
14 نفره
۸ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW03E ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46nw03e ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NI03E ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW01D ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68NW06E ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دارمدل SMS67MW01E ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS68NW05E ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS67MW00G ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS68TW06E ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS68MI04E ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS88TI46M ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS88TW02M ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS88TI30M ۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 12 نفره شارپ مدل QW-MB612-SS2 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DWD-M1411 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره DWDF1413 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره ویرپول مدل WFC3C23PFX ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی هایسنس 14 نفره مدل H14DS ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲