لیست آخرین قیمت ماشین ظرفشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1452WF ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی DFB512FW ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی DFB512FP ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۱/۴
۴ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1444SF ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۵ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGDFB425FP ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۶ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DFB325HS ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۷ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره D1464CF ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60H6050FS ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۲ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FW ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۳ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FS ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۴ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FW ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۵ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FS ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۶ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M9530FW ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۷ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FS ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
۸ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60M9530FS ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۹ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FW ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320S ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۲ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320W ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420W ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
۴ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320B ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420S ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۷

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW03E ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۲ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MI10M ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۳ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW01D ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۴ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MI04E ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۵ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS67MW00G ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۶ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS68TI20M ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۷ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS68TW06E ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۸ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS88TI30M ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۹ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره SMS88Ti36E ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره DWDF1413 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰